Utbildningar

Grundutbildningar

Banteknik för underhållspersonal & arbetsledning

Du kommer att få gedigna kunskaper om banans delar (undergrunden, underbyggnaden, ballasten, spåret och växlarna), vilka underhållstoleranser som gäller, solkurvors uppkomst mm. Tonvikten läggs vid banöverbyggnaden.


Denna kurs är bred och lämpar sig bra för den som ska jobba ute på spår eller med arbetsledning. 


Inga förkunskaper krävs. 


För mer info kring kurslängd kontakta mig på nedanstående knapp.

Att enskilt vistas i spår (BASÄVISTA)

Kursen leder till kompetens och behörighet som ger innehavaren rätt att vistas i, eller i närhet av, spår på egen hand och ansvara för sin egen säkerhet. Behörigheten avser förflyttning till fots t ex till eller från fordon eller för att passera spår. Innehavaren har inte tillåtelse att på egen hand bedriva arbete i spåret.


Kurslängd: 1,5 dagar


Förkunskaper:

God syn och hörsel.

Skydd- & säkerhetsledning (BASÄSKYDD)

Behörigheten gäller för den som ansvarar och planerar för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för att samordna skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare.


Kurslängd: 4 dagar


Förkunskaper:

God syn och hörsel samt godkänd läkarundersökning enligt

TSFS 2019:112 för det som ska tjänstgöra som tågvarnare. 

Tillsyningsman A-, L- & E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)

Kursen leder till kompetens och behörighet för den som ska planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Den som har signalteknisk grundutbildning blir även behörig att vara tillsyningsman S-skydd.


Kurslängd: 5 dagar


Förkunskaper:


Utbildning Skydds- och säkerhetsledning inom spårområde (BASÄSKYDD) eller motsvarande utbildning.

Tjänstgjort som skydds- och säkerhetsledare vid minst 5 tillfällen.

Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112

För den som ska vara tillsyningsman vid S-skydd krävs signalteknisk grundutbildning.


Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB)

Det är viktigt att förstå hur spåret påverkas av arbete i spår. I den här kursen får man lära sig vilka arbeten som kräver extra medvetenhet genom extra åtgärder för att minska risken till att spåret inte kan trafikeras. Minst 1 person i varje arbetslag som utför stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått den här kursen.


Kurslängd: 1,5 dag

8h är klassrumsundervisning och 4h är på distans där du själv går igenom TRVINFRA00014 Banöverbyggnad Stabilitetspåverkande arbete på egen hand inför kursen. 


Förkunskaper:

  • Någon form av spårkunskap, praktiskt eller teoretiskt.  

Skydd- & säkerhetsplanerare (Sos-pl)

Ska du planera och riskbedöma arbete i spårområde? Under kursen får du kunskap och behörighet att utföra arbetsuppgifter som en skydds- och säkerhetsplanerare har dvs planera och riskbedöma arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.


Kurslängd: 3 dagar


Förkunskaper:

Efter utbildningen behöver du genomgå arbetsmiljöutbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) eller motsvarande samt BASTAB och Allmän järnvägsteknik. .
 


Elsäkerhetsledare för banarbeten och arbetsmaskiner

Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten? Under denna kurs lär du dig om elsäkerhetsföreskrifter för Trafikverkets bantekniska anläggningar.

Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för maskiner? Under denna kurs lär du dig om hur olika arbetsmaskiner får användas i Trafikverkets anläggningar.


Kurslängd: 1.5 dag


Förkunskaper:


BASÄVISTA eller BASÄSKYDD

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön men bäst blir det när chef, skyddsombud och medarbetare jobbar med frågorna tillsammans. Att gå utbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö ihop är en bra start. Bra arbetsmiljö gynnar alla som jobbar hos er, företagskulturen och lönsamheten. 
BAM är en grundutbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare som ger metoder och kunskaper för att jobba med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den är lärarledd och varvar kunskap med praktiska övningar under tre dagar tillsammans med andra chefer, skyddsombud och medarbetare. Kursen är utformad av och sker med Prevent diplomerad handledare; Emilie Löfgren. 


Läs mer om Emilies arbete för en bättre arbetsmiljö i filmbranschen på www.leaf-film.se 


Kurslängd: 3 dagar